Hlavní informace

Asistent pedagoga

v aktuálních otázkách a odpovědích.

Termín konání: 12. 4. 2018
Prodejní cena: 1490 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Asistent pedagoga se stal – zvláště v poslední době – nedílnou součástí výuky. Úměrně rozšíření této pozice ve školách však také vyvstává stále více otázek spojených s jeho fungováním. Některé plynou z mnohdy nejasného postavení asistentů ve škole, některé otázky pak přináší praxe a první zkušenosti spojené s jejich prací. Jak dosáhnout toho, aby byl asistent účinnou oporou pro dítě a skutečným partnerem pro pedagoga? Za co zodpovídá on a za co již učitel? Co říkají zákony a jaká je praxe? Jaká by měla být komunikace s dítětem, ale s jeho rodiči? To jsou jen některé otázky, na které přináší odpověď odborná konference nakladatelství Pasparta. Všechny příspěvky jsou zaměřeny na praxi a zazní v nich názory a postoje všech zainteresovaných stran – asistentů pedagoga, učitelů a vedení školy, speciálních pedagogů, psychologů i zástupců SPC.

Konference je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

 

Program odborné konference:

9:00 – 9:05
Zahájení

9:05 – 9:45
Právní poradna pro asistenty pedagoga, aneb paragrafy v praxi
(PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského)
Příspěvek se zaměří na aktuální legislativní normy, které jsou klíčové pro práci asistenta pedagoga. Zaměří se hlavně na školský zákon (zejména § 16) a zákon o pedagogických pracovních. Neopomene však ani prováděcí předpisy – zejména vyhlášku č. 27/2016 Sb. Příspěvek bude doplněn konkrétními příklady z praxe.

9:45 – 10:30
Bouře hormonů, aneb příchod puberty z pohledu pedagoga
(Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, Národní ústav pro autismus, z.ú., školní psycholog ZŠ Roztoky)
Když lépe porozumíme určitým vývojovým zákonitostem, můžeme předcházet některým vzájemným nedorozuměním a konfliktům. Právě o ty není s příchodem puberty – nejen u dětí se SVP – nouze. Cílem příspěvku je přiblížit posluchačům specifika v myšlení a chování dospívajících i zásadní vývojové milníky a krize, které adolescenti překonávají. Přednášející se zaměří především na příklady z praxe a ukáže, jak některé situace zvládat.

Přestávka

11:00 – 11:45
Podpůrná opatření pro děti se SVP – jak fungují a jak je využít?
(Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z.ú)
Příspěvek se zaměří na novelizaci § 16 školského zákona a vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přednášející se bude zabývat především tím, jak legislativní změny ovlivňují integraci žáků se SVP v běžných školách. Na co mají školy nárok, jak by měla fungovat spolupráce mezi školou a ŠPZ (PPP a SPC).

11:45 – 12:30
Asistent pedagoga mezi mlýnskými kameny
(PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského a asistent pedagoga školy)
Příspěvek se bude zabývat postavením asistenta pedagoga ve škole. Zaměří se na jeho kooperaci s učiteli i dalšími zaměstnanci školy (např. vychovateli školní družiny se speciálním pedagogem, školním psychologem, případně nepedagogickými zaměstnanci). Na základě praktických příkladů popíšeme některé problematické body této spolupráce. Neopomeneme ani problematiku kompetentnosti a odpovědnosti jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu. Věnovat se budeme i komunikaci asistentů pedagoga se zákonnými zástupci žáků, kterým poskytují podporu.

Přestávka na oběd

13:30 – 14:15
Šikana Šikana – jak jí předcházet, jak ji odhalit. Co se v praxi osvědčilo?
(Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z.ú)
V tomto příspěvku se zaměříme na prevenci šikany a metody práce s kolektivem žáka se SVP (např. uspořádání besed se spolužáky, besed pro rodiče spolužáků). Seznámíme se s metodikou a představíme si příklady dobré praxe.

14:15 – 15:00
Prvky strukturovaného učení v každodenní praxi a pro každý věk dítěte – jak je využít a čemu pomáhají?
(Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú, projektová manažerka SSČ AV ČR)
Příspěvek seznámí posluchače s teoretickými východisky strukturovaného učení a jeho aplikací od předškolního až po starší školní věk. Budou promítány ukázky z práce s předškolním dítětem při nácviku ochutnávání nových potravin, bude ukázán princip, jak je  možné strukturovat hru dítěte za pomoci videa. Dále budou představeny myšlenkové mapy, pro usnadnění výuky starších žáků.

 

Cena:
1 090 Kč – při zaslání objednávky do 21. 2. 2018
1 490 Kč – při zaslání objednávky po 21. 2. 2018

 

Místo konání konference:
Prostory Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Datum konání konference:
12. 4. 2018

 

Změna programu vyhrazena. Konference bude akreditována MŠMT.

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 12. 4. 2018
Místo konání

Prostory Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1