Čtení, to nic není

Soubor knížek pro první čtení

Pomůcka slouží k rozvoji čtenářských dovedností u žáků prvních tříd ZŠ a předškolních dětí. K výuce čtení používá strukturovanou genetickou metodu. Jedná se o upravený druh genetické, hláskovací metody. Žáci při čtení postupují pozvolna, ve fázích od jednodušších slov a jevů k těm složitějším. Díky této gradované obtížnosti je metoda více individualizovaná a motivuje k dalšímu čtení i děti, pro něž je klasická genetická metoda náročná délkou či hláskovou skladbou slov, které používá. Pomůcku nicméně využijí i žáci a učitelé, kteří používají jiné metodické postupy výuky čtení.

„Děti čtení knížek moc baví, často za mnou přicházejí a chtějí číst další, zajímá je děj příběhu, nechtějí přestat číst dokud nezjistí, jak příběh dopadne.“

— B. Smetanová, učitelka 1. stupně

Pomůcka je rozdělena do šesti řad dle barev, které signalizují obtížnost (délku slov a hláskovou skladbu) slov, se kterými se pracuje. Struktura řazení přechází od nejjednodušších (dvoupísmenných a třípísmenných) slov po složitější (pětipísmenná) slova. S vícepísmennými slovy či slovy s obtížnými skupinami souhlásek se dítě setkává až v momentě, kdy je na to připraveno a je schopno je přečíst. Díky tomuto systému dítě postupuje plynule, od počátku zažívá úspěch, radost ze svého pokroku a je motivované k dalšímu čtení.

„Koncept jednoduchých čtecích knížek doplněných ilustracemi v dětech probouzí touhu a chuť po dalším čtení, tudíž se téměř nevědomě postupně posilují jejich čtenářské schopnosti a dovednosti.“

— M. Sychrová, učitelka 1. stupně

Popis produktu v bodech

6 kompletů připravených dle obtížnosti
— knížky mají gradovanou obtížnost, postupují od nejjednodušších slov k obtížnějším
— respektují individuální tempo a schopnosti žáků
— motivují ke čtení i slabší žáky
— dítě od počátku zažívá úspěch, radost ze svého pokroku
— černobílé ilustrace neodvádí pozornost od čteného textu
— vhodné pro předškolní děti a žáky 1. tříd základní školy

Doplňující pracovní sešit
y
— obsahují různorodé úkoly pro rozvoj čtenářských dovedností, grafomotoriky, psaní
— navazují na přečtení čtecí knížky
— důraz je kladen na mezipředmětové vazby a rozvoj klíčových kompetencí

„Moc ráda knížky čtu, protože jich za den přečtu hned několik.“

— Ella

Obsah kompletu

V každém kompletu naleznete 5 sešitů, metodiku, čtecí karty a pracovní sešit (zdarma ke stažení na webu)

Jak si knihy můžete objednat?

— jako komplet 30 knížek (celkem 6 sad po 5 sešitech), včetně metodiky u každého kompletu a 6 pracovních sešitů v elektronické podobě zdarma
— jako samostatnou sadu 5 knížek, 1 metodiky a 1 pracovního sešitu v elektronické podobě zdarma (každá sada se liší obtížností)

Produkty byly vytvořeny ve vzájemné spolupráci s Institutem Duhovka

Promo video „Čtení, to nic není“